25 Mart 2009 Çarşamba

Muhasebe denetimi ve mali analiz 2007 ara sınav soru ve cevapları

Muhasebe denetimi ve mali analiz
2007 yılı ara sınav soru ve cevapları
Hangisi denetçinin bağımsız davranmadığını gösterir ?

-----Denetçinin aynı işletmeyi gelecek yılda denetleyebilmek için daha ücretle anlaşma yapması.
Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

GEÇERLİLİK
SÜREKLİLİK
NESNELLİK
ÇOKLUK
ZAMANLILIK
--------------------------DAşağıdakilerden hangisi denetçinin mesleki kişiliği ile ilgili genel kabul görmüş standarttır?

DİKKAT VE ÖZEN
GÖRÜŞ BİLDİRME
KANIT TOPLAMA
PLANLAMA VE GÖZETİM
SORUŞTURMA YAPMA
------------------------A

 

Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında maddi hatalar ve hileler bulunması olasılığına ne ad verilir?
KABUL EDİLEBİLİR YANLIŞLIK
ÖRNEKLEME DIŞI RİSK
ASIL RİSK
BULGU RİSKİ
KONTROL RİSKİ
----------------------C
İşletme personeli stok sayımı saparken denetçi aşağıdaki kanıt toplama tekniklerinden hangisini kullanır?
DOĞRULAMA
GÖZLEM
SORUŞTURMA
YENİDEN HESAPLAMA
SABİT VARLIKLARIN KONTROLÜ
------------------------------B
Aşağıdakilerden hangisi müşteri riskini tanımlamaktadır?

-------Asıl riskin ve kontrol riskinin bileşimindenoluşan risk

 

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün unsuru olan kontrol eylemlerinden biri değildir?

BİLGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ KONTROLLER
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
FİZİKSEL KONTROLLER
YÖNETİM FELSEFESİ VE FAALİYET YAKLAŞIMI
GÖREVLERİN AYRIMI
---------------------------D
HAngisi bilgi ve iletişimin iç kontrolün temel unsurlarından biri olmasının nedeni değildiR?

-------------İç kontrolün sürekli takip edilmesi ve değerlendirilmesinin gerekli olmaı

 

Kontrol riski yüksek ise (zayıf bir iç kontrol var ise) maddi doğruluk testlerinin düzenlenişi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

----------Maddi doğruluk testleri yıl içerisinde de uygulanabilir.
Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alan veya ana kütleye ne ad verilir?

Örneklem
Evren
Kontrol alanı
Risk alanı
Denetim alanı
-----------------B
Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterince güvenli olmadığı halde, güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

Güvenilirlik
Örnekleme riski
Alfa riski
Beta riski
İç kontrol riski
----------------------D

Örneklem birimlerini parasal tutarların oluşturduğu, ancak denetçinin örnekleme yoluyla seçtiği parasal tutarları değil, bu parasal tutarları içeren hesapları ve işlemleri test ettiği örnekleme modeli ?

--------------Parasal birim örneklemesi
Denetçi kendi deneyimine dayanarak yapılan denetimlerin dışında sonuç hesaplarına hangi testleri uygular?

------Analitik prosedürleri
Aşağıdakilerden hangisi denetimin genel amacı değildir?

UYUMLULUK
TAMLIK
VAROLMA VE GERÇEKLEŞME
DEĞERLEME VE DAĞITIM
SUNUM VE AÇIKLAMA
-------------------------A

İşlem testleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

--------Çift amaçlı testlerdir.
Doğrudar doğruya işletme ve işletmeyle ilgili tarafların arasında olan ilişkilerden kaynaklanan ve denetim raporu yazılma anına kadar da sonuçları kesinleşmemiş olan gelecekteki belirsizliklere dayalı olaylara ne ad verilmektedir?

---------Şarta bağlı borçlar ve zararlar

Aşağıdakilerden hangisi bir görüş bildirme türü değildir?

Görüş bildirmekten kaçınma
Sınırlı görüş
Şartlı görüş
Olumlu görüş
Olumsuz görüş
----------------B

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz görüş bildirmeyi gerektiren şartlardan biridir?

---Mali tablolarda tam açıklama kavramına hiç uyulmaması

 

Muhasebe denetimi ve mali analiz

--------

Aşağıdakilerden hangisi, denetim kanıtlarının kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

Geçerlilik
Süreklilik
Nesnellik
çokluk
Zamanlılık
--------------------D

 

denetim raporu yazılma anına kadar sonuzları kesinleşmemiş olan
Gelecekteki belirsizliklere dayalı olaylara ?

--------Şarta bağlı borçlar ve zararlar

 

Aşağıdakilerden hangisi bir görüş bildirme türü değildir?

Görüş bildirmekten kaçınma
Sınırlı görüş
Şartlı görüş
Olumlu görüş
Olumsuz görüş

------------------Sınırlı görüş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder