23 Mart 2009 Pazartesi

Türk Vergi Sistemi Ara sınav geçmiş yıl soru ve cevapları

TÜRK VERGİ SİSTEMİ
2008 yılı Ara sınav soru ve cevapları


1-İkametgahı Türkiyede bulunanların aşağıdaki kazanç ve iratlarından
hangisi vergiye tabidir?
------------Yurt dışı ve yurt içi kazanç ve iratların toplamı

2-Bireylerin gelirini önce sabit bir oranda
vergilendirdikten sonra tekrar artan oranlı
bir tarifeye göre vergilendiren gelir vergisi türü
aşağıdakilerden hangisidir.

a Üniter gelir ver
b farklılaştırılmış tarife sistemi
c sedüler gelir verg
d ayrıştırılmış oranlar sistemi
e birleşik gelir vergisi
----------------------------E

2007 ve 2008 yılında sorulan ara sınav vize soru ve cevapları burda.


Aşağıdaki gelir türlerinden hangisinde
vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına göre belirlenir.
A Serbest meslek kazancı
B Zirai kazanç
C diğer kazanç ve iratlar
D Gayrimenkul sermaye iradı
E ücret gelirleri
---------------------------B

 

Aşağıdakilerden hangisi ticari faaliyetin varlığını gösteren ana unsurlardan bri değildir?
A Faaliyetin sürekli yapılması
B Vergi Kimlik numarası alınması
C Ticari faaliyetin yapılmasına karar verilmesi
D Ticari organizasyonun varlığı
E Yapılan işlemlerin birden çok olması
-----------------------------------C
İkinci sınıf tüccarlar aşağıdakilerden hangisini hasılata dahil ederler?
A Alacaklar
B dönem başı mal mevcudu
C Mal alışları
D giderler
E Amortismanlar
----------------------------------------A

Dönem sonu öz sermayesi 600.000 tl olan
dönem başı öz sermayesi 450.000 tl olan birinci sınıf tüccarin işletmeye
eklenen değerleri 30.000 tl ve işletmeden çekien değerleri ise
20.000 tl dir tüccarin ticari kazancı kaç tl dir?
eklenenle çekileni çıkar - gelirden düş.
----------------------140.000 TL

 

Aşağıdakilerden hangisi zirai kazançtır
A Dükkanda peynir satmak
B Maden Çıkarmak
C Yarıcılık yapmak
D Mantar toplamak
E Voli mahallerini kiralamak
-------------------------Mantar toplamak
Bina ve arazi dışındaki mal ve haklarda
emsal kira bedeli mal ve hakların maliyet bedelinin
yüzde kaçıdır ?
a 10
B 8
C 7
D 6
E 4
--------------------------A
Gayrimenkul sermaye iratlarında
götürü gider indirimini tercih eden mükellefler
kaç yıl geçmedikce bu yöntemden vazgeçemezler
A 10
b 5
c 4
d 3
e 2
---------------------------------E

 

Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi kanununa göre gayrimenkul
olarak kabul edilmemiştir
A Gemiler
B Araziler
C Hisse senetleri
D İntifa hakları
E Maden işletme hakları
--------------------------- C
Gayrimenkul sermaye iradıyla ilgili istisna
aşağıdakilerden hangisinin kiralanmasına tanınmıştır.?
A İşyeri
B Gemiler
C Haklar
D Motorlu taşıtlar
E Konut
---------------------E
Asgari ücrete bağlı olarak vergilendirilen
diğer ücretlerde vergiye tabi gelir asgari ücretin yüzde kaçıdır?
A 20
B 25
C 30
D 40
E 50
---------------------B
Mükellef A 'nın hesaplanan gelir vergisi
120 bin tl, yıl içinde kaynakta kesilen ve
beyan edilen 40 bin tl stopaj vergisi,
15bin tl geçici vergisi ve 10bin tl geçmiş yıl zararı vardır
mükellefin ödeyeceği gelir vergisi kaç bin tl dir?
A 120
B 70
C 65
D 55
E 50
------------------------c
Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde
uygulanan tarh usullerinden biri değildir?
A Beyan üzerine tarh
B Verginin mahkemece tarhı
C Verginin idarece tarhı
D İkmalen Tarh
E Resen tarh
----------------------------B

Aşağıdaki kurumlar vergisi mükelleflerinden
hangisi hisse senedi çıkarabilir?
A Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
B Limited şirket
C kooperatifler
D Yatırım fonları
E iş ortaklıkları
-------------------------A

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden
muaf değildir?
A Milli piyango idaresi
B Vakıfların iktisadi işletmeleri
C Askeri fabrikalar
D Darphane
E Damga Matbaası
------------------------------B

 

 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ
2007 YILI ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
Türkiyede Cumhuriyetin kurulması ile birlikte gelir
vergisi uygulamasına aşağıdaki hangi vergi ile başlanmıştır?
A Aşar vergisi
B Ağnam Vergisi
C Kazanç Vergisi
D Temettü vergisi
E Emumi İstihkak vergisi
----------------------------C
Aşağıdakilerden hangisi ticari bir
organizasyonun devamlı yapıldığının
göstergelerinden biri değildir?
A İşyeri açma
B Vergi kimlik numarası alma
C Yapılan işlerin birden çok olması
D Ticaret siciline kayıt
E Ticaret bakanlığından izin
-------------------------------E
Çiftçilerin zirai araçlarını
başka çiftçilere kiraya vermesi sonucu
elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir?

-------Zirai Kazanç

 

doktor A ilgili yıl, muayenehanesinde hasta
muayenesinden dolayı 25bin tl tahsil etmiş
ve 50bin tl alacaklı kalmıştır, kanunen indirebileceği belgeli
giderleri 100bin tl dir, vergiye tabi kazancı ?

-----------------150
Bir yeminli mali müşavir ikametgahının
bir bölümünü işyeri olarak kullandığında
aşağıdaki giderlerden hangisinin yarısını hasılatından indirebilir?
A Oda aidat
B Aydınlatma ve ısıtma gideri
C Mesleki kitap gideri
D Kira gideri
E Envantere kayıtlı taşıt gideri
-----------------B
Hasılat sorularında
kasaya giren net para cevaptır.

 

Tahvil faizlerinde gelir aşağıdaki
durumlandan hangisinde elde edilmiş sayılır.
-Faiz kuponlarının üzerinde yazılı tarihte
Ocak ayına ilişkin işlemlerle ilgili beyannameye ait vergi ne zaman ödenir.
-26 Şubat akşamına kadar
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir.
A İş ortaklıkları
B Yatırım fonları
C İktisadi kamu müesseseleri
D Dernek ve vakıflar
E Kooperatifler
------------------E

 
Aşağıdakilerden hangisinin, tam mükellef bir
kuruma iştirak etmesi sonucunda elde ettiği
kar payı, iştirak kazançları istisnasından yararlanamaz?
A Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
B Adi Komandit şirketler
C Anonim şirketler
D İş ortaklıkları
E Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
-----------------B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder