24 Kasım 2009 Salı

Türk Vergi Sistemi 2009 yılı yıl sonu sınavı hazırlık notları geçmiş yıllar sınav soru ve cevapları

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTLARI

Gelir vergisinde tam mükelleflerin yurt içi ve yurt dışı kazanç ve iratlarının toplanarak vergilendirilmesi aşağıdaki kurallardan hangisinin gereğidir?

-------------Şahsilik kuralı.
Balık yetiştirmek %1 kaynakta kesilen vergi

Götürü gider indirimi ""Hakların kiralanmasına"" uygulanamaz.

Aşağıdakilerden hangisi ücret geliri olarak vergilendirilmez?

------Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları
Geçici vergi Kurumlar vergisinden "indirilemez"

Kara taşımacılığında    %12,
Deniz taşımacılığında   %15,
Hava taşımacılığında  %5

Maliye bakanlığı "Sermaye şirketlerinin" beyanname verme süresini uzatamaz

Kurumlar vergisinde vergilendirilme dönemi "hesap dönemi" dir.

Mal ve hizmet teslimlerinin kdv konusuna girmesi için "işlemlerin türkiyede yapılması" şarttır.

Kdv vergisinde yer alan istisnalar?
İhracat istis, petrol aramaları istis,taşımacılık istis, diplomatik istis.

hangisi KDV de yeralan istisna değil ?
sergi ve panayır istisnası, iştirak kazançları istisnası
Veraset ve intikal vergisinde uygulanan tarife türü "Artan oranlı tarife"


Mirasçılar yurdt dışında ise veraset ve intikal vergisi beyannamesi verme süresi 4 ay iken 6 ay olur.

Veraset ve intikal vergisi toplam 6 taksitte ödenir.
MTV III sayılı tarifesinde YAT lar vergilendirilir.

Bu soru kesin çıkar Büyükşehir belediye mücavir alan sınırları içindeki arsa için uygulanacak emlak vergisi oranı
-------- %0,4 dür.binde dört unutma. (ARSA İÇİN)
Bu soru kesin çıkar Büyükşehir belediye sınırları içindeki bina için uygulanacak emlak vergisi oranı
--------%0,2 dir binde iki unutma.
(Arsaların değerleri daha düşük tutulduğu için arsaların emlak vergisi değeri iki katı)
Türkiyede uygulanan gelir vergisi türü "Üniter gelir vergisi"

Aşağıdakilerden hangisi kaynak teorisine göre gelir olarak vergilendirilmez?
-------------Değer artış kazançları

Komandite ortakların kazancı ticari kazanç değil.
 Coberlerin kazancı ticari kazançtır.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından değil ?
-------- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 25.000 TL yi aşmamak.

Telif haklarının, telif hakkı sahibi ve kanuni mirasçılar tarafında kiraya verilmesi_
-------- Menkul sermaye iradı
Menkul sermaye iradında aşağıdakilerden hangisinin payları iştirak payı değildir ?
-------- Yatırım fonu ortakları

2006 yılından itibaren tam mükellef kurumlara ait olan hisse senetleri nekadar süre geçtikten sonr elden çıkarılırsa vergiye tabi tutulmaz?
-------- 2 yıl.

Vergi tarh edildikten sonra,mükellefin defter ve kayıtlarının incelenmesi sonucu bulunan matrah farkı için yapılan tarhiyata ne ad verilir ?
------- İkmalen tarhiyat

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi ihraç edebilir ?
------- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

Yurt dışı (yabancı) iştirak kurum kazançlarının Türkiyede vergilendirilebilmesi için, tam mükellef kurumlar
sermayenin kar payının veya oy kullanma hakkının en az yüzde kaçına sahip olmalıdır ?
------- %50

Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancı tespit edilirken gelir vergisi kanununa göre indirilecek giderlerden biri değildir ?
------- Hisse senedi ve tahvil ihraç giderleri

Normal hesap dönemlerinde kurumlar vergisi mükelleflerinin verdiği beyanname türlerinden biri değildir ?
------- Tasfiye beyannamesi

Dar mükellef kurumların aşağıdaki kazanç ve iratlarının hangisinde kurumlar vergisi stopajı yapılmaz ?
------- Ticari kazanç
Posta ile gönderilen kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili vergi kaç gün içinde tarh edilir_
------- 3 gün

KDV vergisinin uygulamaya konmasıyla yürürlükten kalkan vergiler
ilan ve reklam hizm.vergisi, dahilde alınan istihsal ver. nakliyat ver.ptt hizmetleri ver.

Hangisi KDV vergisinin uygulamaya konmasıyla yürürlükten kalkan vergilerden değildir
------- Banka ve Sigorta muameleleri vergisi
KDV'de hizmet kapsamında değerlendirilmeyen?
------- Malın teslimi

İntikl vergisi aşağıdakilerden hangisinden alınan bir vergidir ?
------- İvazsız intikallerde

Hangisi miras bırakanın birinci derece mirasçılarından biri değildir ?
------- Baba

Veraset ve intikal vergisinde, veraset halinde değerleme günü olarak hangisi ?
------- Mirasın açıldığı gün

2006 yılınının mayıs ayında tamamlanan yeni bir binanın geçici muafiyeti nezaman başlar?
------- 01.01.2007

Gelir vergisinin konusu ?
Gerçek kişileri ilgilendirir, kurumlar vergisi tüzel kişileri ilgilendirir.

Gelir vergisi kanununda özel olarak sayılar ticari faaliyetler?
özel hastane işletilmesi, diş protezciliği, gayrimenkul alım satım işiyle devamlı uğraşılması, maden ocağı işletilmesi

Tarım ürünlerinden elde edilecek gelirden %4 vergi kesilir.

Kaynakta vergi kesintisine tabi olanlar.
------------- Zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, mevduat faizleri ve ücretler

Aşağıdakilerden hangisi vergi güvenlik önlemlerinden değil?
------------- Vergi matrahının hesaplanması,,,tam tersi ise vergi incelemesi,oto kontrolü,açıklaması, ilanı
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komanditer ortağın hisse oranrına göre kurumlar vergisi ödenir.
mesela komanditer ortak %75 hisseye sahipse kurumlar vergisi matrahı %75 dir

Kurumlar vergisi kanununa göre hangisi gider olarak indirilebilir?
---------Hise senedi ihraç giderleri  ,,,, tam tersi yedek akçeler, örtülü sermaye üz.öd.faiz.itibari değerin altında satış.doğan hisse senedi zararı, vergi gecikme zamları

Örtülü kazanç dağıtımında fiyatın belirlenmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisi dikkate alınır ?
--------- Emsallere uygunluk ilkesi

Tasfiye memurları, tasfiye görevine atanınca ilk iş olarak ;
--------- İlk tasfiye bilançosunu çıkarmak
Tasfiye sırasında safi kurum kazancı aşağıdakilerden hangileri arasındaki fark dikkate alınarak tespit edilir?
--------- Dönem sonu servet değeri, dönem başı servet değeri.

Dar mükellef kurumların aşağıdaki kazanç ve iratlarından hangisinin üzerinden kurumlar vergisi stopajı yapılmaz?
--------- Ticari kazanç

Kurumlar vergisi mükellefleri aşağıdakilerden hangisini hesapladıklari kurumlar vergisinden indirebilirler?
--------- Yabancı ülkelerde ödenen vergiler

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükelleflerinden biri değildir?
--------- Mal ve hizmet alanlar,,,,, tam tersi, mal ve hakları kiraya verenler, mal ve hizmet teslim edenler, spor-toto müd. malve hizmet ithal edenler

Aşağıdakilerden hangisi ithal edilen bir malın katma değer vergisi matrahına dahil edilmez?
--------- İskontolar --- bu önemlidir.

Ölen kişinin terekesi henüz mirasçılarına geçmeden terekenin tamamı üzerinden alınan vergi?
--------- Tereke vergisi ----- bu önemlidir.

At yarışlarına ait müşterek bahislerde kazanılan ikramiyenin yüzde kaçı ver.ve int vergisidir ?
--------- %10 --- bu önemlidir.

Türk vergi sisteminde motorlu taşıtları vergilendiren ilk vergi kanunu ?
--------- Hususi otomobil vergisi kanunu

Eylül 2007'de ilk kez kayıt ve tescil edilen bir taşıt için mükellefiyet hangi tarihte başlar?
--------- Temmuz 2007 (campulu alınma tarihinde)

Emlak vergisinin birinci taksidi en son nezamana kadar ödenebilir?
--------- 31 Mayıs

Organize sanayi bölgelerindeki binalar, inşaatlarının sona erdiği tarihten itibaren kaç yıl geçici muaf.yararlanır?
--------- 5 yıl

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder