13 Aralık 2009 Pazar

Linux SSH komutları (kendim için) :)

1 Sunucuya reboot çekmek

PHP- Kodu:
reboot 

2 Cpanel'in /scripts klasöründe mysql priv. 'ler için çeşitli scriptler bulunmaktadır. Erişim hatalarını düzeltmek için bu script'i kullanabilirsiniz,
Erişim hatası varsa bu kod düzeltecektir


PHP- Kodu:
/scripts/cleanupmysqlprivs 

3 bu komut Mysqlde symlink e bakar yoksa yeniden oluşturur. (1 kerede yapmassa aynı komutu 2 veya 3 kere daha deneyin)

PHP- Kodu:
/scripts/restartsrv_mysql 

4 mysql rpm lerini yeniden yükler

 

PHP- Kodu:
/scripts/mysqlup --force 

5 perl modülünü günceller

 

PHP- Kodu:
/scripts/perlinstaller --force Bundle::DBD::mysql 

6 php -apache yi yeniden derler

 

PHP- Kodu:
/scripts/easyapache 

7 cpaneli update eder

 

PHP- Kodu:
/scripts/upcp 

8 cpanel.config dosyasını düzenlemek için

 

PHP- Kodu:
/var/cpanel/cpanel.config 

9 Apache restart için

 

PHP- Kodu:
service httpd restart 

veya

 

PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd restart 

10 Apache durdurmak için

 

PHP- Kodu:
service httpd stop 

veya

 

PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd stop 

11 Apache başlatmak için

 

PHP- Kodu:
service httpd start 

veya

 

PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd start 

12 Apache ayarlarını kontrol etmek için :

 

PHP- Kodu:
service httpd configtest 

veya

 

PHP- Kodu:
/etc/rc.d/init.d/httpd configtest 

13 Root dizinindeki dosyaları görmek için

 

PHP- Kodu:
dir 

14 Dosya silmek için
PHP- Kodu:
rm -f dosyaismi.tar.gz* 

15 Sunucu özelliklerini gösterir

 

PHP- Kodu:
cat /proc/cpuinfo 

16 rar dosyası açmak

 

PHP- Kodu:
unrar x dosya.rar 

sunucunuzda unrar yüklü değilse bunu uygulayın:temizz

 

PHP- Kodu:
wget http://apt.sw.be/packages/unrar/unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
rpm -Uvh unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm 

17 zip dosyası açmak
PHP- Kodu:
unzip dosya.zip 

18 sunucuda her hangi bir dosya veya dosyaları aramak

 

PHP- Kodu:
locate c99.php 

eğer arama yapmaza db yi updete etmemiz lazım ardından araması lazım
PHP- Kodu:
updatedb 

19 kullanıcı yetkilendirme

 

PHP- Kodu:
chown -R kullanıcı:kullanıcı /home/kullanıcı 

Install Zend Optimizer /scripts/installzendopt
Hostname A Entry Missing! /scripts/fixndc then restart bind and apache
Install Cron on New Server /scripts/installrpm anacron vixie-cron ; /etc/rc:temizzd/init.d/crond start
Bandwidth issues /scripts/cleanbw
/scripts/fixwebalizer (To fix problem in webalizer that stop updating stats)
/scripts/fixcommonproblems
/scripts/fixeverything
Fixing Mail List MailMan /usr/local/cpanel/bin/convertmailman2
Reinstall MailMan /scripts/reinstallmailman
Fix Permissions on accounts: /scripts/fixhome
Edit mySQL conf file: pico /etc/my.cnf
Edit php.ini: pico /usr/local/lib/php.ini
Edit Apache Conf: pico /etc/httpd/conf/httpd.conf
Checking Real Time Top Processes Login to SSH and run: top
Run cpanel backup /scripts/cpbackup
To try and fix domain controller: /scripts/fixndc

Quotas /scripts/initquotas - takes a while to run
/scripts/resetquotas
/scripts/fixquotas - takes a while to run

/scripts/adddns Add a Dns Entry
/scripts/addfpmail Install Frontpage Mail Exts
/scripts/addservlets Add JavaServlets to an account (jsp plugin required)
/scripts/adduser Add a User
/scripts/admin Run WHM Lite
/scripts/apachelimits Add Rlimits (cpu and mem limits) to apache:temizz
/scripts/dnstransfer Resync with a master DNS Server
/scripts/editquota Edit A User’s Quota
/scripts/finddev Search For Trojans in /dev
/scripts/findtrojans Locate Trojan Horses
Suggest Usage
/scripts/findtrojans > /var/log/trojans
/scripts/fixtrojans /var/log/trojans
/scripts/fixcartwithsuexec Make Interchange work with suexec
/scripts/fixinterchange Fix Most Problems with Interchange
/scripts/fixtrojans Run on a trojans horse file created by findtrojans to remove them
/scripts/fixwebalizer Run this if a user’s stats stop working
/scripts/fixvaliases Fix a broken valias file
/scripts/hdparamify Turn on DMA and 32bit IDE hard drive access (once per boot)
/scripts/initquotas Re-scan quotas. Usually fixes Disk space display problems
/scripts/initsuexec Turn on SUEXEC (probably a bad idea)
/scripts/installzendopt Fetch + Install Zend Optimizer
/scripts/ipusage Display Ipusage Report
/scripts/killacct Terminate an Account
/scripts/killbadrpms Delete “Security Problem Infested RPMS”
/scripts/mailperm Fix Various Mail Permission Problems
/scripts/mailtroubleshoot Attempt to Troubleshoot a Mail Problem
/scripts/mysqlpasswd Change a Mysql Password
/scripts/quicksecure Kill Potential Security Problem Services
/scripts/rebuildippool Rebuild Ip Address Pool
/scripts/remdefssl Delete Nasty SSL entry in apache default httpd:temizzconf
/scripts/restartsrv Restart a Service (valid services: httpd,proftpd,exim,sshd,cppop,bind,mysql)
/scripts/rpmup Syncup Security Updates from RedHat/Mandrake
/scripts/runlogsnow Force a webalizer/analog update:temizz
/scripts/secureit Remove non-important suid binaries
/scripts/setupfp4 Install Frontpage 4+ on an account:temizz
/scripts/simpleps Return a Simple process list. Useful for finding where cgi scripts are running from:temizz
/scripts/suspendacct Suspend an account
/scripts/sysup Syncup Cpanel RPM Updates
/scripts/unblockip Unblock an IP
/scripts/unsuspendacct UnSuspend an account
/scripts/upcp Update Cpanel
/scripts/updatenow Update /scripts
/scripts/wwwacct Create a New Account

/scripts/runweblogs account username for awstats to run manually

Sometimes such behavior of apache/httpd (taking more and more memory until it dies or crashes the server) can be caused by corrupted MySQL database. Try to do the following:
1) Kill the mysql server
/etc/rc.d/init.d/mysql stop

2) Repair all SQL databases:
myisamchk -r /var/lib/mysql/*/*.MYI

3) Start mysql again:
/etc/rc.d/init.d/mysql start
 
     

 01-14-2009, 18:48    #2 
YORGUN YÜREK
Bir adın kaldı bende...  Cevap: SSh'ta Sık kullanılan komutlar  permalink

--------------------------------------------------------------------------------

 

ls Dizinde bulunan her şeyi listeler.
ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.
cp Dosyayı kopyalar.
mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirir.
mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
rm Dosya silmenizi sağlar.
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
df Harddisk istatistiklerini gösterir.
quota Disk kullanımınızı gösterir.
uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir.
whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.
who Sunucuya bağlı olanları gösterir.
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
man Komut hakkında yardım görüntüler
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
vhosts yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
reboot: Sunucuya restart atar
service mysqld restart: mysql restart atar
service httpd restart: apache ye rest atar
service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır
netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir
netstat -a sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)
pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.
top : Sistem cpu kulalnımını gösterir.
uptime : Uptime Durumu
IP Engelleme

iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP
ip ban kaldırma
iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP
syn olarak sunucuya aldığını saldırı adetini ve ipleri gösterme

netstat -np | grep SYN_RECV | awk '{print $5}' | cut -d. -f1-4 | cut -d: -f1 | sort -n | uniq -c | sort -n
sunucu özellikleri

dmesg

nano /usr/bin/synlistele

açılan boş sayfaya

netstat -np | grep SYN_RECV | awk '{print $5}' | cut -d. -f1-4 | cut -d: -f1 | sort -n | uniq -c | sort -n

paste edin ve save edip çıkın.

sshta herhangi bir yerde synlistele derseniz, bu upuzun komutu kullanmaktan kurtulursunuz

Şimdi aynı işlemi :80 portu üzerinde kim var kim yok görmek için yapalım.

Kod:
pico /usr/bin/netlojik
Kod:
netstat -tn --inet 2> /dev/null| grep ":80" | awk '/tcp[\ ]*[0-9]+[\ ]*[0-9]+[\ ]+[^\ ]+[\ ]*[^\ ]*/ { print $5; }' | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c | sort
ekleyip kayıt ediyoruz ctrl x y

chmod 777 yapıyoruz yaptığımız dosyayı, yoksa çalışmaz.
Kod:
chmod 777 /usr/bin/netlojik
şimdi istediğiniz yerden netlojik yazınca 80 portu üzerinde kim kaç bağlantı yapıyor görüyoruz. Yüksek bağlantı yapan varsa aşağıdaki komut ile banyabilirsiniz.
öyle 50 -100 bağlantı yapanları banlamayın sakın. bazı ziyaretçiler ve o anda fckeditör kullanan site adminleri bu değere ulaşabilir normaldir.

Kod:
iptables -I INPUT -j DROP -s enayinin-IP-adresi
Aşağıdaki komutu vererekte banlı ipadreslerini boşaltıyoruz
Kod:
iptables -F
sorgusuz sualsiz dosya silmek için örnek;
rm -Rf fafafafa.sql

mesela yedek klasörü oluşturmak için

mkdir yedek

pwd
Bulunduğunuz dizinin ismini verir.

hostname
Makinanın konak ismini verir.

whoami
Sisteme giriş yaparken yazdığınız kullanıcı isminizi verir.

id [kullanıcı_ismi]
Kullanıcının kullanıcı kimliği, birincil grup kimliği ve üyesi olduğu grupları gösterir.

date
Sistem tarihi göstermek ya da değiştirmek için kullanılır. Tarihin yerele özgü gösterimle basılmasını isterseniz date +%c yazın. Örneğin "tr_TR" yereli için sadece date komutu Prş Eki 23 21:31:06 EEST 2003 basarken date +%c komutu Prş 23 Eki 2003 21:31:19 EEST basar.

date 102321322003 komutu sistem tarihini Prş Eki 23 21:32:00 EEST 2003 yapar. Donanım saatini değiştirmek için setclock komutunu kullanmanız gerekir.

time
Belli bir komutun işlemini bitirmesinin ne kadar süre tuttuğunu gösterir. Örneğin, ir dizinin listelenme süresini time ls ile öğrenebilirsiniz.

who
O an sistemde bulunan kullanıcıların kullanıcı isimlerini, hangi uçbirimlerde çalıştıklarını ve sisteme giriş tarih ve saatlerini gösterir.

finger [kullanıcı_ismi]
Belli bir kullanıcı hakkındaki bilgi verir.

last
Sisteme en son giriş yapmış kullanıcıların bugünden geriye doğru listesi.

history | more
Kabuğa son girdiğiniz komutların listesi. | more sayesinde sayfa sayfa okuyabilirsiniz.

uptime
Makinanın ne kadar süredir açık olduğu bilgisini verir.
ps Kullanıcının kullandığı uçbirimde çalıştırmakta olduğu komutların ve süreçlerin listesi.

ps -ax | more
Sistemin açılışından beri çalışmakta olan bütün süreçlerin listesi.

top
Temel sistem durumu, çalışmakta olan süüreçler ne kadar bellek/işlemci kullandıkları vs.

uname -a
Sistem hakkında çekirdek sürümünü, işlemci türü gibi bilgiler.

free
Bellek kullanımını gösterir.

df -h
Bağlı sabit disk bölümlerinin doluluk oranlarını gösterir.

du -sk [dizin]
Belirtilen dizin in (belirtilmezse bulunduğunuz dizinin) içeriğinin diskte kapladığı alanın kB cinsinden boyutunu verir.

cat /proc/interrupts
Çekirdek tarafından tanımlanmış sistem kesmelerinin listesi.

cat /proc/version
Linux çekirdeğinin sürüm bilgileri.

cat /proc/filesystems
Çekirdekte tanımlı kullanılabilecek dosya sistemlerinin listesi.

cat /etc/printcap
Yazıcıların düzeni.

lsmod
Yüklü çekirdek modüllerinin listesi.

set, declare, export
Üçü de kabukta tanımlı ortam değişkenlerinin listesini verir. Tümünü (miras alınanlar dahil) sadece declare verir.

echo $PATH
PATH ortam değişkeninin değerini gösterir. PATH, kullanıcı tarafından çalıştırılabilecek yazılımların aranacakları yerleri kabuğa bildirmek için kullanılır.

dmesg | more
Sistem açılışından itibaren çekirdek tarafından üretilen iletiler. Bu iletiler /proc/kmsg dosyasında bulunur ve dmesg komutu sadece tampondaki son iletileri gösterir.

kaynak: whmdestek+derleme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder