27 Ağustos 2013 Salı

Taşınmaz satış vekaletnamesi şablonu

noter1111

     "Sahibi ve hissedarı bulunduğum {********************* tapu bilgileri yazılacak}  taşınmazdaki bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz olarak dilediği gerçek veya tüzel kişilere satmaya, satış bedellerini almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya,yanlışlıkları düzeltmeye,satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline şerh verilmesi hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, [T.C. NOLU, DOĞUM TARİHLİ AD SOYAD] yetkili olmak üzere tarafımdan vekil tayin edildi." diye sözlerini bitirdi. 


Bu şablon sadece okumanız için vardır, bu şablonu siz yazıp notere götürseniz bile tastik edemezler çünkü bu şablonun üzerine çok farklı şeyler yazılmakta.


Düzenleme şeklinde vekaletnameler dışarıda hazırlanmaz noterlikte hazırlanır.