19 Mayıs 2015 Salı

ticaret hukuku 2014 ders notları

TİCARET HUKUKU 2014

1. “Lex comissoria” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Rehin hukukunun genel ilkesi uyarınca, tarafların, borcun zamanında ödenmemesi halinde rehin konusu malların mülkiyetinin doğrudan doğruya alacaklıya geçmesi konusunda anlaşmaları

2.Ticari işletme rehninin kurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sözleşmenin her iki tarafının da tüzel kişi tacir olması gerekir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından biri değildi
Her şube, şube olduğunu belirtmeksizin merkezin ünvanını kullanır.

4. Ticari işletmenin devri ve birleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ticari işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesine ilişkin hükümler, Türk Ticaret Kanununda yer aittir.

5. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?
Ticaret Bakanlığından izin alma


6. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicili müdürünün tescil talebi üzerine yapacağı inceleme kapsamındaki hususlardan biri değildir?
Tescil talebinde bulunan kişinin uyruğu


7. Markalar aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisine konu olamaz?
Finansal kiralama

8. Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Komandit ortaklığın unvanında komandite veya komanditer ortaklardan en az birisinin kısaltılmaksızın ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinin kurucu etkisine örnek oluşturmaz?
Ticari işletmenin tescili


10. Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar kapsamında yer almaz?
Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek.

11. Ticari defterlerin yararı ve hukuki önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Üçüncü kişiler ve alacaklılar açısından defterler önem taşımaz ancak, sahibi lehine delil olarak kullanılabilir.

12. Aşağıdakilerden hangisi acentenin borçları arasında yer almaz?
Olağanüstü masraflara katlanmak


13. 13. Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehine delil olma koşulları arasında yer almaz?
Taraflardan en az biri tacir (veya defter tutma yükümlüsü) olmalıdır.


14. Franchising ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Franchise alan franchise veren adına ve hesabına hareket eder

15. Bir tür ticari vekil durumunda bulunan, sürekli olarak, ticari işletme sahibi işvereni temsilen, işletme dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işleri yapmayı, belirli bir ücret karşılığında üstlenen kişiye ne ad verilir?
Pazarlamacı


16. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkların anonim şirket ile benzerliklerinden biri değildir?
Hisse senedi çıkarabilirler.

17. Adi ortaklıklarda yönetici atanması ve azli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yönetim yetkisi ortaklık dışından birine verilemez.

18. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Ortaklarının gerçek kişi olması

19. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesine yazılması zorunlu kayıtlardan biri değildir.
Denetçilerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

20. Ortaklık (şirket) ve unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ortaklığın tanımı ve unsurları Türk Ticaret Kanununda verilmiştir.

uyap 2 ders notları 2014

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II SINAV SORU VE CEVAPLARI
1. Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak çıkış bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
İzin çıkış bilgileri

2. Ceza infaz kurumundan nakil, firar ya da tahliye nedeni ile tutuklu/hükümlülerin kurumdan ayrılışı ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği modül aşağıdakilerden hangisidir?
Çıkış işlemleri modülü

3. Aşağıdakilerden hangisi Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, süreli çıkış işlemleri modülü içinde yer almaz
Nakil onay bilgileri

4. Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, alt sistemine giriş yapıldığında, dosya açma ve açılan dosyanın üzerinde işlem yapmak için kullanılan dosya arama ve sorgulama modülü aşağıdakilerden hangisidir?
Dosya İşlemleri Modülü

5. Ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklulara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, onları ilgi ve yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre iş ve meslek kurslarına ve grup çalışmalarına yönlendirmek vb. önemli görevleri yerine getiren cezaevi hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
Psiko-sosyal servis bürosu

6.Cezaevinde bulunan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili açık cezaevine geçiş, kapalı cezaevine iade, meşruten tahliye, izin kullanımı, disiplin cezası verilmesi, verilen disiplin cezasının kaldırılması gibi bilgileri takip etmeyi ve otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
Kurul kararları modülü

7.Vardiya ve vardiyada görev alacak personelin tanımlanması, vardiya yerlerinin belirlenmesi ve vardiya programının hazırlanıp görevlendirme işlemlerinin düzenlenmesi aşağıdaki modüllerden hangisi ile sağlanır?
Vardiya işlemleri modülü

8.Tutuklunun/hükümlünün kurum tabibi tarafından kurum içindeki ilk muayenesi yapıldıktan sonra bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
İlk muayene bilgileri

9. Tutuklulara/hükümlülere gelen/giden yayınların takibi ve denetlenmesi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
Yayın Bilgilendirme modülü

10. Tutuklu/hükümlüye ait yayınların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir
Yayın değerlendirme

11. Aşağıdakilerden hangisi Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sistemi evrak işleri modülünde, iş listesinden başlatılan ekranlardan biridir?
Firar bilgileri


12. Tutukluya/hükümlüye ait mektup hakkında alınan olumsuz kararların itiraz işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
Mektup karara itiraz

13. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde tebligat modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir?
Ara kararın yazılması

14. Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, davanın görülmesi sırasındaki duruşma zaptının, duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması ve keşif işlemleri, bilirkişi işlemleri, gün verilmesi işlemleri gibi faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
Duruşma işlemleri modülü

15. Aşağıdakilerden hangisi tevzi modülü içinde yer alan ekranlardan biri değildir? A) Seri dava açılış harçlandırma işlemi
Keşif alt modülü

16. Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, birime seri dosya olarak gelen dosyaların vekil, duruşma günü, taraf kopyalama, seri dava ekleme ve müzekkere kopyalama işlemlerinin pilot dosya üzerinden seri dosyalar için yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
Seri dava uygulamaları

17. Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdiği temyiz dilekçesi ile kararın temyizi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

Temyiz işlemleri modülü
18. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde karar modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir?
Tereke idare memuru atanması

19. Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde davaya ait tüm harç, masraf tahsilâtı ve reddiyat işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir
Vezne işlemleri modülü

20. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, vezne işlemleri modülünün ekranlarından biri değildir?
Miras hesaplama