19 Mayıs 2015 Salı

ticaret hukuku 2014 ders notları

TİCARET HUKUKU 2014

1. “Lex comissoria” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Rehin hukukunun genel ilkesi uyarınca, tarafların, borcun zamanında ödenmemesi halinde rehin konusu malların mülkiyetinin doğrudan doğruya alacaklıya geçmesi konusunda anlaşmaları

2.Ticari işletme rehninin kurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sözleşmenin her iki tarafının da tüzel kişi tacir olması gerekir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından biri değildi
Her şube, şube olduğunu belirtmeksizin merkezin ünvanını kullanır.

4. Ticari işletmenin devri ve birleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ticari işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesine ilişkin hükümler, Türk Ticaret Kanununda yer aittir.

5. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?
Ticaret Bakanlığından izin alma


6. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicili müdürünün tescil talebi üzerine yapacağı inceleme kapsamındaki hususlardan biri değildir?
Tescil talebinde bulunan kişinin uyruğu


7. Markalar aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisine konu olamaz?
Finansal kiralama

8. Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Komandit ortaklığın unvanında komandite veya komanditer ortaklardan en az birisinin kısaltılmaksızın ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinin kurucu etkisine örnek oluşturmaz?
Ticari işletmenin tescili


10. Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar kapsamında yer almaz?
Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek.

11. Ticari defterlerin yararı ve hukuki önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Üçüncü kişiler ve alacaklılar açısından defterler önem taşımaz ancak, sahibi lehine delil olarak kullanılabilir.

12. Aşağıdakilerden hangisi acentenin borçları arasında yer almaz?
Olağanüstü masraflara katlanmak


13. 13. Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehine delil olma koşulları arasında yer almaz?
Taraflardan en az biri tacir (veya defter tutma yükümlüsü) olmalıdır.


14. Franchising ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Franchise alan franchise veren adına ve hesabına hareket eder

15. Bir tür ticari vekil durumunda bulunan, sürekli olarak, ticari işletme sahibi işvereni temsilen, işletme dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işleri yapmayı, belirli bir ücret karşılığında üstlenen kişiye ne ad verilir?
Pazarlamacı


16. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkların anonim şirket ile benzerliklerinden biri değildir?
Hisse senedi çıkarabilirler.

17. Adi ortaklıklarda yönetici atanması ve azli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yönetim yetkisi ortaklık dışından birine verilemez.

18. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Ortaklarının gerçek kişi olması

19. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesine yazılması zorunlu kayıtlardan biri değildir.
Denetçilerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

20. Ortaklık (şirket) ve unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ortaklığın tanımı ve unsurları Türk Ticaret Kanununda verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder